Välkommen
Welcome

Ekoxens Kennel  är godkänd av Länsstyrelsen

 

Prefixet Ekoxens kommer av att Ekoxen är Blekinges landskapsdjur.

 

Ekoxens kennel har sedan 1991 fött upp Berner Sennenhundar i en liten skala. Idag finns även ett par Shetland Sheepdog i vår kennel.

Ekoxens Kennel ligger i Ramdala ca 2 mil norr om Karlskrona. Huset är belägget i ett skogsområde med stor trädgård och ca 30. 000 kvm skogsmark där hundarna kan röra sig fritt. I möjligaste mån så har vi våra hundar runt omkring oss eller med oss. Valparna växer upp med de vuxna hundarna, våra katter och får allmän social träning för att de ska få en bra start. 

Då det inte är möjligt att ha hundarna med oss så är det inte ens tänkbart att lämna hundarna instängda inne i huset eller låta dem sitta i en bil. Utan vid sådana tillfällen så använder vi vårt hundhus på 50 kvm där det finns 6 boxar. Hundarna har även tillgång till stora rejäla rastgårdar. Våra hundar lämnas aldrig utan tillsyn.

Vår inriktning på vår kennelverksamhet är att föda upp friska trevliga och rastypiska hundar och kvalitet kommer alltid i första hand. Under åren som gått har vi haft förmånen att vara uppfödare till mentalt stabila och rastypiska hundar. Vår uppfödning har ett mycket bra resultat då det gäller röntgenresultat på HD & ED där Ekoxens hundar har ett bättre resultat än genomsnittet för rasen, samt en hög levnadsålder och friskhet för övrigt.

Ekoxens Kennel bedriver avel endast med sunda rastypiska mentalt stabila hundar. Valparna är vid leverans, registrerade i SKK, vaccinerade, avmaskade, id-märkta veterinärbesiktigade, och har 3-årig trygghetsförsäkring gällande från leveransdag.


Vid leverans av valp medföljer även startpaket med lämpligt valpfoder, råd och anvisningar om skötsel utfodring mm. Vi är alltid intresserade av valpens utveckling och resa genom livet och vi uppskattar att kunna få hålla kontakten med våra valp köpare även då valpen har flyttat till sitt nya hem.

 

Vi är naturligtvis medlemmar i Svenska Kennelklubben och även i Svenska Hunduppfödareföreningen, samt rasklubbar.
Medlemskapet i dessa föreningar, innebär att vi följer deras avels och uppfödaretiska regler.

Vårt motto är = En sund hund i en sund kropp och att kvalitet alltid går före kvantitet.

Welcome.

Ekoxens Kennel is approved by the County Administrative Board

The prefix of Ekoxen is because Ekoxen is Blekinge's landscape animal.
Ekoxen kennel has born Bernies mountain dogon a small scale since 1991. Today there are also a few Shetland Sheepdogs in our kennel.

Ekoxens Kennel is located in Ramdala about 2 kilometers north of Karlskrona. The house is located in a wooded area with large garden and about 30,000 square meters of woodland where the dogs can move freely. As far as possible, we have our dogs around us or with us. The puppies grow up with the adult dogs, our cats and get general social workouts to get a good start.

If it is not possible to have the dogs with us, it is not even possible to leave the dogs locked inside the house or let them sit in a car. Without such occasions we use our dog house of 50 sqm with 6 boxes. The dogs also have access to large, large farmhouses. Our dogs are never left unattended.

Our focus on our kennel is to breed healthy nice and breed-type dogs and quality always comes first. Over the years, we have had the privilege of being breeders of mentally stable and typical dogs. Our breeding has a very good result when it comes to X-ray results on HD & ED where Ekoxen's dogs have a better result than the average for the breed, as well as a high age of living and freshness by the way.

Ekoxens Kennel is breeding only with healthy breeding standards mentally stable dogs. The puppies are on delivery, registered in SKK, vaccinated, de wormd, ID-marked veterinary, and have 3-year insurance coverage from delivery date.

When delivery of puppy is also included, starter pack with suitable puppy food, advice and instructions on care feeding etc. We are always interested in the puppy's development and travel through life and we appreciate being able to keep in touch with our puppy buyers even when the puppy has moved to his new home.

We are of course members of the Swedish Kennel Club and also in the Swedish dog breeding company, as well as clubs.
Membership in these associations means that we comply with their breeding and breeding rules.

Our motto is = A healthy dog ​​in a healthy body and that quality always goes before quantity.

Ekoxens kennel
Telefon: +46 (0)455 - 41977
ekoxens_kennel@telia.com